RevBoost /
ระบบบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม
ติดต่อเรา
ระบบบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม

แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมของคุณและเพิ่มโอกาสให้คุณได้ดูแลแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมให้มากขึ้นเพื่อบริการที่ดีเลิศ

ลักษณะเฉพาะสำหรับการให้บริการนี้

ข้อมูลเชิงลึก

ให้ข้อมูลบ่งชี้ประสิทธิภาพของโรงแรมคุณเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมคู่แข่งการกำหนดราคาขาย

กำหนดราคาขายแบบ dynamic โดยคุณสามารถเลือกที่จะเน้นไปที่ Occupancy, Market Demand หรือ คู่แข่งการเพิ่มประสิทธิภาพ

นำเสนอราคาขายที่เหมาะสมที่สุดในช่วงระยะเวลา 14, 30, 60, 90 จนถึง 120 วันล่วงหน้า รวมถึงในอีก 365 วันการปรับปรุงราคาแบบอัตโนมัติ

ราคาที่นำเสนอสามารถส่งต่อไปยังระบบ Channel Manager เพื่อทำการปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ

หน้าตาระบบของเรา

หน้าแรกที่แสดงสถิติต่างๆ

หน้าแรกของเราจะบันทึกติดตามประสิทธิภาพของโรงแรมคุณในส่วนของ Occupancy, ADR, Revenue & RevPAR โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับกลยุทธ์ต่างๆการติดตั้ง กำหนดนโยบาย

ระบบ RMS ของเราให้คุณเป็นผู้กำหนดนโยบายที่จะใช้ในการกำหนดและปรับเปลี่ยนราคาขายของโรงแรมคุณ โดยคุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Occupancy, Minimum Rate, Competitor หรือ Competitor avg. rateการกำหนดราคาขาย และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยี AI และอัลกอริทึ่มที่ระบบเราได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น ระบบจะนำเสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโรงแรมของคุณ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบได้กับราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ได้ตลอดตามความต้องการของตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หน้าฤดูกาลท่องเที่ยว ระยะเวลาจองล่วงหน้า หรือราคาคู่แข่ง เพื่อให้โรงแรมของคุณได้รับประโยชน์ทางรายได้สูงสุดผ่านทางระบบ RMS ของเราข้อมูลคู่แข่ง

ให้ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง (ราคาขายในช่วง 30 วันจากวันที่ค้นหา) เพื่อทำการเปรียบเทียบกับราคาขายของโรงแรมคุณการปรับเปลี่ยนราคาอัตโนมัติ

เรามีฟังก์ชั่นในการอัพเดทราคาแบบอัตโนมัติ (คุณสามารถเลือกเปิด หรือปิดฟังก์ชั่นนี้ได้) โดยหากเปิดฟังก์ชั่นนี้ ระบบ RMS จะส่งราคาขายที่เปลี่ยนแปลงแล้วไปยังระบบ Channel Manager ที่ผูกกับ OTAs ต่างๆ เพื่อทำการปรับปรุงราคาขายใหม่ตามที่ได้มีการกำหนด

ติดต่อทีมงานของเรา เพื่อขอรับการสาธิตระบบหรือคำปรึกษาฟรี!